12 Ocak 2013 Cumartesi

2013 Tekel Tütün Alkollü İçki Vize Harçları Ücretleri Ne Kadar ve Vize Süresi Ne ZamanTAPDK yani Tütün ve alkon Piyasası Düzenleme Kurulu 2013 yılı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2003-2012 yılları arasında düzenlenen satış belgeleri için 2013 yılı Ocak – Mart döneminde süre uzatım işlemi yapılması konusunda resmi web sitesinden bir duyuru yaptı.


Yapılan bu duyuruda 2013  Tekel Tütün Alkollü İçki Vize Harç Ücretleri kaç lira, ne kadar? vize ücreti yatacak ve Vize Süresi ne zaman başlayacak? vize süresi ne zaman sona erecek? vize yaptırmak için son gün ne zaman? ayrıca vize işlemi yaptırırken ibraz edilmesi gereken evraklar nelerdir? ekel Tütün  Alkollü İçki Vize yaptırmak için nereye başvurmak gerekir? gibi 2013 yılı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında sorulan tüm soruların cevaplarını vermiştir.

İşte 2013 Yılı (TAPDK) Tütün ve alkon Piyasası Düzenleme Kurulu Duyurusu;


             2013 YILI


SATIŞ
BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

DUYURU


Tütün
Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2003-2012 yılları arasında düzenlenen satış belgeleri için
2013 yılı Ocak – Mart döneminde süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.


            Yönetmeliğin
14’üncü maddesi gereğince, satış belgeleri için 01 Nisan 2013 Pazartesi günü
mesai saati sonuna kadar
süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde,
anılan
tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün
olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar
tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün
satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci
maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası
yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa
sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.


            Yönetmeliğin
(19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle
değiştirilen) 14’üncü maddesi “Satış
belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe
bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak
ayı başından Mart ayı sonuna kadar
süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır.
Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem
bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan
edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan
süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin
ve sosyal tesis gibi yerler hariç, satıcıların 12 nci maddede faaliyet konusuna
göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma
veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve
çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie
ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan
gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz.
Süre uzatım işlemi
belge üzerinde gösterilir. “
şeklinde düzenlenmiştir.


            Yeni düzenleme gereğince 2013 yılı süre
uzatım işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek olup,
konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olunmadan Kurum hesabına işlem bedelinin
yatırılmaması gerekmektedir.


            * Süre uzatım işlemi yaptırmak isteyen
satıcıların Kurum tarafından satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere
yetkilendirilmiş bulunan meslek Odalarına (Yetkili Odalara) başvuru yapmaları
ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeleri
zorunludur.
            * Perakende satıcılar, faaliyet konusu
ilgili Yönetmeliğe uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket,
hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan veya münhasıran tütün mamulü ve/veya
alkollü içki satıcılığı için) düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını
veya izin belgelerini,                                                                                                                             1/3         Açık
alkollü içki satıcıları, faaliyetlerine
uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını, içkili lokal işletme izin
belgelerini veya Turizm İşletmesi Belgelerini,Toptan satıcılar; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya
satış belgesi üzerinde adresi belirtilen işyerinin ticaret siciline tescil
ettirildiğine dair belgeyi,Satışbelgesinin asıl sureti ve işlem bedelini ödediklerine dair dekont ile birlikteYetkili Odaya ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde
gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.* İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya
izin belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini içeren (yetkili
makamlardan alınmış) resmi yazıyı dilekçeleri ekinde Yetkili Odalara teslim
etmeyen satıcılar ile ibraz ettiği ruhsattaki veya izin belgesindeki faaliyet
konusu Yönetmeliğe uygun olmayan satıcıların satış belgeleri için süre uzatım
işlemi (Kurum hesabına işlem bedeli yatırılmış olsa dahi)
gerçekleştirilmeyecektir.* Kamu kurum ve kuruluşlarınca
işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler için işyeri açma ve çalışma
ruhsatı veya izin belgelerinin ibraz zorunlu olmayıp, mevcut satış belgesi ve
işlem bedeli ödemesine ilişkin dekontla birlikte Yetkili Odaya başvuru
yapılması ve süre uzatım işleminin satış belgelerinin üzerinde gösterilmesinin
sağlanması gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen uygunluğu sağlayan
satıcıların, satış belgeleri için 2013 yılı süre uzatım işlemini aşağıda yer
alan açıklamaları dikkatle okuduktan sonra ve açıklamalar doğrultusunda
gerçekleştirmesi önemle rica olunur.


* Kurumumuz tarafından 2013 yılı için
belirlenen ve aşağıda yer verilen işlem bedelinin, Ziraat Bankası şubelerinde
kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” vasıtası ile, havale
ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numarası beyan edilerek
Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir. İşlem
bedellerinin tahsilatı konusunda Ziraat Bankası dışında hiçbir kişi ya da
kuruma yetki verilmemiş olup; 15:30 – 17:30 saatleri arasında vezneler, diğer
saatlerde ise para yatırmalı ATM cihazları aracılığıyla tahsilat yapılacaktır.


* Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma
açılmış bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre
Uzatım İşlemi”
olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin
doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memurun “tahsilatın
mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği”
konusunda
uyarılması önem arz etmektedir.


Süre uzatım
işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası
şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer
bir değişle T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek
ödenmemelidir. Aksi taktirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi
satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

                                                                                                                                             


Yapılan süre
uzatım işlem bedeli ödemesine ilişkin banka dekontu Yetkili Odaya veya Kuruma
teslim edilmeyecek, satıcılar tarafından muhafaza edilecektir.


Belirlenen
süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması
halinde, yeni bir belge düzenlenmesine gerek olmaksızın belgelerin
geçerliliğini koruyacak olması nedeniyle, satıcıların mevcut satış belgelerini
muhafaza etmeleri gerekmektedir.


         2013 Yılı için belirlenen süre uzatım
işlem bedelleri şöyledir.1-     Toptan Satıcılar


İl merkezlerinde ve Büyükşehir
belediyesine dahil ilçelerde                2.000.TL,


Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                             3.000.TL,


   İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                              800.TL,


Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                             1 .200.TL,

2-     Perakende Satıcılar


   İl merkezlerinde ve Büyükşehir
belediyesine dahil ilçelerde
      
        200.TL,


İlçe merkezlerinde                                                                                       120.TL,


Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)                                                               40.TL,

3- Açık İçki Satıcıları


İl merkezlerinde ve Büyükşehir
belediyesine dahil ilçelerde                       800.TL,


İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde
(Belde, köy gibi)                        300.TL,

TAPDK Satış
Belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan Odaların adres ve
iletişim bilgilerine www.tapdk.gov.tr
adresinden ulaşılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Kamuoyuna
duyurulur.

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme