15 Ocak 2013 Salı

Sınıf Yönetimi Soruları ve Cevapları ilköğretim


Sınıf yönetimi soruları ve cevapları aşağıdadır.

1- Hangi sınıf yönetimi modelinde gruba olduğu kadar bireye de yönelme istenen davranışa
ulaşabilmek için , istenmeyenin nedenlerini ortadan kaldırma
ön
plan alınır .


a : ) Tepkisel


b : )
Önlemsel


c : ) Bütünsel


d : )
Gelişimsel
( cevap C )

2- . Sınıf yönetimi boyutlarından hangisi sınıf
kurallarının belirlenip öğrencilere benimsetilmesi , sınıf yaşamının
kolaylaştırılmasına yönelik öğrenci-öğrenci
öğretmen-öğrenci ilişki düzenlemeleri sağlar .


a : ) Plan-program
etkinlikleri


b : ) İlişki düzenleme


c : ) Davranış
düzenleme


d : ) Zaman yönetimini
düzenleme ( cevap B)


              3- Hangisi çağdaş sınıf
yönetimi yaklaşımının özelliklerinden değildir .


a : ) katılımcı ve esnek
yapılandırılmıştır


b : ) öğrencinin
duygusal , düşünsel ve zihinsel gelişimine uygun insancıl bir
modeldir


c : ) Yargılama ve
cezalandırma davranışı egemendir.


d : ) eğitim-öğretim
etkinliklerinin merkezinde öğrenci yer alır

( cevap C )


4-Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımı , sınıfı bir sistem olarak
algılamayı gerektirir


A : )
Doğru b : )
Yanlış ( cevap A)


5- Fiziksel düzenlemeler , öğrencinin rahat etmesini
sağlamak , okul ve sınıfın çekiciliğini arttırarak öğrencinin okula isteyerek
gelmesini gerçekleştirmek öğrenmeyi kolaylaştırmak amaçları için yapılır .


A : )
Doğru B : ) Yanlış
( cevap A )


              6-Model seçimi amaç ,
kaynaklar ve gereksinimlere göre değişir .


A : ) Doğru
b : ) Yanlış (
cevap A )


Hazırlayan:
Mehmet TUNÇER


          S:Sınıfta
oluşturulacak kurallarda öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alındıgı
sınıf              yönetim modeli hangisidir?    C:Gelişimsel Sınıf Yönetim
Modeli


S:Diğer modelleri bütünleştiren,gruba olduğu kadar bireye de
önem veren,sınıfta geçekleşen olaylara göre diğer modellerin de
kullanılabileceği


ni savunan sınıfın sistem anlayışını içine
alan sınıf yönetim modeli hangisidir?


C:Bütünsel Model

S:Öğretmenin sınıf yönetiminde
sınıfa özgü gerçekleştirmesi gereken etkinliklerin belirtiniz?


C:
*sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkin
etkinlikler


*plan-program
etkinlikleri


*zaman yönetimi etkinlikleri


*ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili
etkinlikler


*davranış düzenlemelerine ilişkin
etkinlikler

S:Belli başlı öğretmen yönetim
anlayışları nelerdir?


C:-Otokratik sınıf
yönetimi


-demokratik sınıf
yönetimi


-ilgisiz sınıf
yönetimi

S:Aşırı disiplin uygulamaları
vardır.Öğrencisinin rasgele soru sorarak dersi bölmesi ,sınıftan ''çıt''
çıkmaması,ödev yapmayan veya derse geç


kalan
öğrencinin derse alınmaması öğrencilerin birbiri ile karşılaştırılması ve
suçlanması,fiziksel ve sözel şiddete başvurma,eleştirilerde


''kişiliğin hedef alınması'',öğrencinin
ailesine veya okul yönetimine şikayet gibi davranışların gözlendiği sınıf
yönetimi anlayışı hangisidir?


C:Otokratik

S:Sınıfla ilgili kararların
verilmesinde öğrenci katılımı sağlanır,otorite paylaşılır.Öğretmen sınıfın bir
parçası gibi hareket eder.Öğrenci merkezli,


rehberliğe dayalı bir
eğitim anlayışı benimsenir.Sınfta öngü ve ceza,nesnel duygudan arınmış biçimde
konuya veya davranışçı yönelik olarak verilir.


kuralların geçerliliği
baskı ve korkutmayla değil,herkesin bu kuralları gönüllü olarak benimsemesi ile
sağlanmaya çalışılır.Kuralsızlık değil herkesin


beimsediği kuralların
egemen olduğu sınıflardır.Bu tür sınıf yönetim anlayışı
hangisidir?


C.Demokratik Sınıf Yönetim
Anlayışı.

S:Sınıf içi etkinliklerde
belirsizlik,güçsüzlük,düzensizlik,kuralsızlık ve yönlendirme yetersizliği
vardır.Mesleki yönden yetersiz öğretmen söz konusudur.


Öğretmen genellikle
sınıfta varlığını hissettirmez ve öğretme,öğrenme ortamından
çekilir.Öğrencilerle olabildiğince az ilişki kurar ve rehberlik
yapmaz.


Çalışmalarda amaçsızlık
ve plansızlık egemendir.Değerlendirmeler tutarlı değildir.Öğrenciler arasında
huzursuzluk tutarsızlık ve kuralsızlık ortamı söz konusudur.Nasıl bir sınıf
yönetim anlayışından söz edilmektedir?


C:İlgisiz sınıf
yönetimi

S:Sınıf yönetimini etkileyen kaç
tür etmen vardır?


C:İki
türdür:


* Sınıf içi etmenler : *Öğrenci özellikleri


*Öğretmen özellileri


*Sınıfın fiziksel
özellikleri


* Sınıf dışı etmenler:*Genel yönetim ve
merkez örgüt


*Okul yönetimi


*Aile


*Çevre

S:Sınıfta gözlenen öğrenci
davranışlarını etkileyen etmenler nelerdir?


C:*Sınıf içi etmenler


*sınıf dışı
etmenler

S:Sınıf dışı öğrenci davranışlarını
etkileyen etmenler nelerdir?


C:*Aile *okul *sosyal çevre

S:Öğrenci davranışını etkileyen
sınıf içi etmenler nelerdir?C:*öğrenci özellikleri


*eğitim programı ve öğretim
yöntemleri


*öğretmen
özellikleri*sınıfın özellikleri

S:Sınıfta ''davranış
yönetimi''kavramı nasıl tanımlanır?C:Toplumun yada okulun normları doğrultusunda kişilerin davranmalarını
sağlamak için yapılan düzenleme ve kişilerin davranışları üzerinde denetim
sağlama


süreçlerine yer verme olarak
tanımlanır.

S:Davranış yönetiminin amaçları
nelerdir?C:*bireyin iç denetimini kullanmasını sağlamak


*eğitim sürecinde bireylerin,diğer
bireylerin yaratacağı olumsuzluklardan etkilenmesini
önlemek


*grup etkileşimini ve grup sürecini
kolaylaştırmak

S:Davranış Yönetiminin yöntemlerini
yazınızC: *Kestirim


*Yön değiştirme


*Yedekleme


*Sınırlandırma

S:Dikkatli
öğretmenlerin,öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerinin önceden kestirerek sorunlu
davranışların ortaya çıkmasına engel olmasını içeren davranış yönetimi yöntemi
nedir?


C:Kestirim
yöntemi
S:Uygun olmayan davranıştan
önce,öğrencinin dikkatini başka bir konuya yönlendirme yöntemi
nedir?


C:Yön değiştirme
yöntemiS:İstenmeyen davranışı sergileyen
öğrencinin dikkatini istendik davranışı sergilemesine yönlendirme etkinliği
yöntemine ne denir?


C:Yedekleme
davr.yönet.Yöntemi

S:Öğrencinin kendine veya çevresine
yönelik olumsuz davranışlarına sınırlar yerleştirme süreci olan yöntem
nedir?


C.Sınırlandırma davranış
yönetimi yöntemi

S.Öğrencilerin davranışlarını
''İstenmeyen Davranış'' olarak nitelendirme ölçütleri
nelerdir?


C:*Davranışın öğrenmeye engel olması


*Öğrencinin kendisinin ve diğerlerinin
güvenliğini tehlikeye atması


*Davranışın okula ve kişisel eşyalara
zarar vermesi


*Davranışın grup etkileşimlerini ve
grup dinamiğini olumsuz etkilemesi

S:İstenmeyen davranış tanımı
nedir?


C:Eğitim sürecinin işleyişini
olumsuz yönde etkileyen toplumsal ve eğitimsel normlarla çatışan davranışlara
denir.

S:Davranış sonucunda ortaya çıkan
uyarıcının birey üzerindeki etkileri nasıl olabilir?


C: 1-Davranışı olumlu
bir uyarıcı izler.(Pekiştireç) Bu durum bireyin hoşuna gider ve davranışı
gösterme sıklığı ve düzeyi artar.


2-Davranışın sonucunda herhangi bir
uyarıcı gelmez.Davranış söner


3-Davranışı olumsuz bir uyarıcı (ceza)
takip eder ve birey davranışını durdurur.

S:Davranışı güçlendiren sonuçların
adı nelerdir?


C: * Olumlu
pekiştireç


* Olumsuz pekiştireç

S.Pekiştireç ve pekiştirme
kavramlarını açıklayınız.


C:İzledikleri davranışın
sıklığını arttıran çevresel uyaranlara pekiştireç; davranışın ortaya çıkma
sıklığını arttırma sürecine de pekiştirme denir.

S:Davranışı zayıflatan sonuçlar
nelerdir?


C:*Söndürme *Cezalandırma

S:Ortama konulduğunda belirli bir
davranışın yapılma olasılığını arttıran uyarıcılar hangi
pekiştireçtir?


C:
Olumlu pekiştireç

S:Ortamdan çıkarıldıklarında belli
bir davranışın yapılma olasılığını arttıran uyarıcılar hangi
pekiştireçtir?


C:Olumsuz
pekiştireç

S:İstenmeyen bir davranışı takiben
hoş olmayan bir uyarıcnın uygulanmasına ne denir?


C: Cezalandırma__Eğer bir davranışın sonuçları davranışın gelecekte tekrarlanma
olasılığını azaltırsa veya ortadan kaldırılırsa cezadır.__Ceza ile ortama birey için rahatsız edici bir durum katılır ve bunun
sonucunda birey bu davranışı
yapmaz.


ogretmendersnotlari.blogspot.com

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme