26 Nisan 2013 Cuma

Ziraat Bankası Personel Alım İlanı 2013

Bankamızın yurt genelinde bulunan şubelerinde görevlendirilmek üzere; 500 Servis Görevlisi istihdam edilecektir. Servis Görevlileri Bankacılık Okulunda eğitime tabi tutulacaktır. İşte şartlar ve başvuru koşulları detayları...T.C. ZİRAAT BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ İŞE ALIM KOŞULLARI
Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek müşterimize etkin
hizmet sunmak.
Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 1 yıl şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde en az bir yıl şubelerde operasyon asistanı görev pozisyonunda çalıştırılmalarını müteakip yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyon görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.
Genel Hususlar:
1. Servis Görevlisi adayı, Bankamız il merkez ve/veya ilçe şubelerinde yerel personel olarak istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır, (Mülakat sırasında adayın başvurduğu ilde yaşamını sürdürdüğüne dair gerekli araştırma yapılacaktır.)

2. Adaylar ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir,

3. Adaylar tercih ettikleri il merkezlerinde ve o ile bağlı ilçelerde görevlendirilebilecektir, adayın görev alacağı şube Banka tarafından belirlenecektir,

4. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri ilde çalıştırılacak olup, başka bir İl’e tayinleri mümkün olmayacaktır,

5. Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,

6. Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 21 merkezde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun,

7. Adayın, başvurduğu ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava girmesi gereklidir,

8. Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir,

9. Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir,

10. Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak olan adayların sözleşmelerinde, 2 yıl içinde
Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da iş sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde 5.000 TL tutarındaki eğitim karşılığı cezai şartın ödenmesine dair hüküm bulunacaktır.
Adaylarda Aranan Şartlar:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca
onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun
olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)

8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
Başvuru Süreci
Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
 Servis Görevlisi unvanı için 24 Kasım 2012 Cumartesi günü yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 45 TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından, sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 17 Eylül -28 Eylül 2012 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.
Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.
II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun doldurulması
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2012 Pazar günü saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için “Servis Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:
. Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
. Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
. İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,
. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.
Sınav Süreci
Sınav Daveti
. Adaylar başvuru yaptıkları ilin bağlı olduğu sınav merkezinde sınava gireceklerdir.
. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 9 Kasım 2012 Cuma gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.
Yazılı Sınav
. Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 24 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 9.30 ’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
. Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.
. Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
. Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle
yasaktır.
. Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır
. Sınav Süresi: 120 dakika
. Soru Sayısı : 100 adet

. Sınav Konuları:
Genel Yetenek :30 soru
Genel Kültür :30 soru
Alan Bilgisi :40 soru
İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Para Banka Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
Hukuk (Genel Hukuk Bilgisi, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak
Hukuku)
Muhasebe (Genel Muhasebe)
Yazılı Sınavda Başarı Tespiti
. Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 60 ve daha yüksek puan almaları gerekmektedir.
. Her il için ihtiyacın 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
. Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden açıklanacaktır.
. Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
. Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın (www.ziraatbank.com.tr) internet adresinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir.
Mülakat ve Nihai Değerlendirme
. Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr adresinde duyurulacaktır,
. Mülakatta 60’ın altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır,
. Mülakatta 60 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır,
. Her bir ili tercih eden adaylar o il için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet adresinde ilan edilecektir.


Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme