24 Mayıs 2013 Cuma

2013 Tastik Yapılacak Defterlerde Defter Tutma Hadleri ve Sınıf Değiştirme

2013 yılında kullanılacak olan defterlerin tastik işlemleri başladı ve normal tastik dönemi 31 Aralık 2012 günü sona erecek.


2012 yılı ve önceki yıllarda vergi mükellefiyeti bulunan ve 2013 yılında mükellefiyeti devam edecek olan işletmeler ertesi yıl tutacakları defterleri bulunduğu yılın aralık ayında tasdik ettirmek zorundalar.


Mükellefler tasdik ettirecekleri defterleri belirlerken bulundukları yılda elde etmiş oldukları iş hasılatlarını, alış ve gider toplamlarını dikkate alırlar. İş hasılatı, alış ve giderleri her yıl açıklanan hadlerin üzerinde olan mükellefler eğer işletme defterine tabii iseler, yeni yılda bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Yine satışları, alış ve giderleri belli tutarların altında kalan mükellefler eğer bulundukları yılda bilanço usulüne göre defter tutuyorlar ise, yeni yılda işletme defterine tabii olarak hesaplarını takip edebilirler. İşletme defterine tabii mükellefler isteğe bağlı olarak bilanço defteri tutabilirler.


Vergi usul kanunu sınıf değiştirme hadlerini aşağıda yer alan maddelerde açıklamaktadır;


VUK Md. 177 – I Sınıf (bilanço) Tüccarlar

VUK Md .178- II Sınıf (işletme) Tücarlar

VUK Md. 179- Sınıf değiştirme, I sınıftan II sınıfa geçiş şartları

VUK Md. 180 - Sınıf değiştirme, II sınıftan I sınıfa geçiş şartları

VUK Md. 181 – İhtiyari sınıf değiştirme


2012 Yeniden Değerleme Oranına Göre;

Her yıl yukarıda yer alan maddelerden faydalanarak sınıf değiştirme şartlarını tekrar hatırlayabilir ve yeni yılda tutulacak defterleri belirleyebilirsiniz.

2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak belirlenmiştir. Bizler de bu orana göre 2013 yılı verilerimizi güncelleyeceğiz.


2012 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı (419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 10/11/2012 – 28463 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir)

VUK’nda 2012 yılı için belirlenen hadlere yeniden değerleme oranlarını uygulamak sureti ile 2013 yılında dikkate alınacak hadleri belirleyelim.


II sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş ( Bilanço usulüne tabii olarak bilanço defteri tutacaklar)

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 150.920,00 ( %20 artırılarak güncellenmiş tutar : 181.000,00 TL’yi aşanlar)veya satışları tutarı 198.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 245.000,00 TL’yi aşanlar) lirayı aşanlar

 •  Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 83.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 99.000.00 TL’yi) aşanlar

 •  1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.920,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 181.000,00 TL’yi) lirayı aşanlar

Ayrıca;

 • Arka arkaya iki dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse defterlerini Bilanço esasına göre tasdik ettirirler. 

Ayrıca, ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulabilmektedir.


Bilgi : Yukarıdaki rakamlar yeniden değerleme oranına göre hesapladığımız rakamlardır. Maliye bakanlığı rakamları açıklarken yuvarlayarak açıklamaktadır.


(I)’inciden (II)’nciye geçiş (İşletme defterine geçiş yapacaklar)


İş hacmi bakımından I’inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II’nci sınıfa geçebilirler:


2011 yılı iş hacimleri :


 • Bir hesap döneminin iş hacmi ,yukarıda yer alan yazılı hadlerden % 20’yi aşan bir nispette düşük olursa, 

veya;


 • Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara nazaran % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse. İşletme defterine tabii olarak defterlerini tasdik edebilirler.

 • Bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmeleri ile adi ortaklıklar dilerlerse yine bilanço usulüne göre defter tutmaya devam edebilirler. II. Sınıfa tabii mükellefler dilerlerse I. Sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bilanço usulünden işletme defterine geçiş yapacak olan mükellefler hesaplamalarında;
 • Alışlar toplamı : 150.920,00

 •  Satışlar toplamı: 204.000,00 

 •  Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalanlar için 83.000,00 TL

 •  Alım – satım, üretim, hizmet işlerini birlikte yapanların satış hasılatı 150.920,00 TL 

 olarak dikkate alacaklardır.


Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme