11 Kasım 2014 Salı

Göçlerin Nedenleri Sonuçları ve Özellikleri Nelerdir?

İnsanlık tarihi boyunca İnsanların, Dünyada ekonomik, sosyal, siyasi, doğal ve pek çok değişik nedenlerden dolayı coğrafya üzerinde yer değiştirme olayına göç denir. Göçlerin önemli bir bölümü ekonomik nedenlere dayanmakta olup sosyal ve siyasi göçlerde mevcuttur.

Göçler iç göçler ve dış göçler olmak üzere iki gruba ayrılır;


A. İç Göçler: 
Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir.İç göçler, Kırdan kente Kırdan Kıra Kentten kıra Kentten kente doğru Gerçekleşir.Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler Ticaret ve sanayinin geliştiği bölgeler, verimli tarım alanları, zengin maden yataklarına sahip alanlar. turizm açısından cazip merkezler ve kültür kentleri göç çeken merkezlerdir.

İç Göçün Nedenleri Nelerdir?

1. Kırsal kesimde hızlı nüfus artışı.
2. Kırsal alanda iş imkanlarının yetersiz olması.
3. Eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin yetersizliği.
4. Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması.
5. Tarımda makineleşme.
6. Kentlerin sunduğu imkanların cazipliği.

İç Göçün Sonuçları Nelerdir?
1. Nüfus ülke geneline dengesiz dağılır.
2. Yatırımlar dengesiz dağılır.
3. Göç alan yerlerde çevre, hava, gürültü kirliliği artar.
4. Göç alan yerlerde eğitim, sağlık hizmetleri yetersiz kalır.
5. Kültürel çatışmalar artar.
6. Çarpık kentleşme görülür(Gecekondulaşma)

A) Dış Göçler:
Bir ülkeden başka bir ülkeye olan göçlere dış göç denir. Dış

Göçler Ülke dışına gerçekleşen göçlerdir. Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler.Dış göçlerin en önemli nedenleri savaş, baskı, zulüm ve ekonomik sebeplerdir. Bunun dışında anlaşmalarla karşılıklı nüfus değişimleri (mübadele) ve eğitim maksadıyla dış göçler olmaktadır. Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan sonra başta Avrupa ülkelerine olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı dış göçler meydana gelmiştir. Dış ülkelere olan bir diğer göç ise beyin göçüdür, iyi eğitim görmüş nitelikli bireylerin yurt dışına göç etmesidir. Dış göçlerle bir ülkenin nüfusunda artma veya azalma meydana gelebilir. ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin 20. yüzyılın başındaki nüfusları ile 2000’li yıllardaki nüfuslarının çok farklı olmasının nedeni bu ülkelere dışarıdan gelen göçlerdir. 


GÖÇLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Göçe daha çok erkekler katılmaktadır. Göçe genellikle 14/65 yaş arasındaki olgun nüfus katılmaktadır. Uluslar arası göçler genellikle gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşmektedir. Göçlerin fazla olduğu ülkelerde iç karışıklıklar, ekonomik yetersizlikler ve savaşlar görülmektedir. Göçlerin en temel nedeni ekonomik faktörlerdir. Göçler genellikle kademeli olarak gerçekleşmektedir.Yani bireyler önce bir merkeze daha sonra daha gelişmiş olan başka bir merkeze doğru hareket etmektedir. Göçler genellikle kırdan kente doğru gerçekleşmektedir.GÖÇLERİN NEDENLERİ: 

DOĞAL NEDENLER:

Göçlerin coğrafya açısından önemi:
1- Nüfusu artırma ve azaltma etkisi vardır. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.(İç göçlerde ülke nüfusunda artışa neden olmaz) 2-Nüfusun dağılışını etkileyerek coğrafyayı değiştirmektedir. Bu yüzden de coğrafyanın konusunu oluşturur.

İsteğe Bağlı Göçler

1. Gönüllü Göç: İnsanların bulundukları alanı kendi iradeleri ile terk etmeleridir. Bu göçlerin oluşumunda çekici faktörlerin etkisi vardır. Gönüllü göçe neden olan çekici faktörler: İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği Daha iyi eğitim alma isteği Sağlık alışveriş gibi sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanma isteği Kariyer yapma isteği Daha yüksek ücretli bir iş bulma isteği Kişisel özgürlük ve inançları daha iyi yaşama isteği Arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği

2. Zorunlu Göç: İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir. Bu göçlerin oluşumunda itici faktörlerin etkisi vardır.

Zorunlu göçe neden olan itici faktörler şunlardır:
Savaşlar Doğal afetler Sosyal hizmetlerin yetersizliği Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar İşsizlik Dini, siyasi ve etnik baskılar Güvenlik ihtiyacı Baraj ve yol yapımı gibi devlet planlarının

Mülteci Nedir?
Mülteci sığınan anlamına gelir. Irkı, dini, milliye-ti belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konu-sunda bir korku taşıyan, bu yüzden ülkesinden ayrılan, korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi anlamına gelir. Mülteci için sığındığı ülkenin güvenli olması gerekir.

SÜRESİNE GÖRE GÖÇLER

1.Mevsimlik (Geçici) Göçler: İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi..

2.Sürekli Göçler: İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir. Gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilir.

GÖÇ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1-KAVİMLER GÖÇÜ:  
Tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir. 4. yüzyılın sonlarına doğru değişen iklim şartları Orta Asya'yı olumsuz etkilemiştir. Bunun sonucunda genelini Türklerin oluşturduğu kavimler Dünya'nın değişik bölgelerine göç etmeye başlamıştır. Bu göç sırasında kuzeye gidenler Sibirya'ya, doğuya gidenler Çin ve Uzak Doğuya, güneye gidenler Hindistan, Afganistan ve Çin'e, batıya gidenler ise Karadeniz'in kuzeyine ve Avrupa'ya göç etmişlerdir. Avrupa'ya gidenler bugünkü Macaristan dolaylarına yerleşmişler ve buradaki kavimlerin yerlerinin değişmesine neden olduğu için bu göç hareketine Kavimler Göçü denilmiştir. Bu göçlerin sonunda Avrupa'nın siyasi yapısı değişmiş ve günümüz Avrupasının temelleri atılmıştır.

Orta Asya Göçleri

Tarihteki en önemli kitlesel göç hareketidir.

Orta Asya Göçlerinin Nedenleri;
Boylar arası mücadele Çin baskısı Kuraklaşan iklim Artan nüfusa yeni yerler bulma isteği Ekonomik zorluklar Gibi nedenler sayılabilir.


Göç eden Türk kavimleri hangi yolları kullanmıştır?
Kuzeye gidenler Sibirya’ya Güneye gidenler Hindistan ve Afganistan,Çin’e Doğuya gidenler Uzak Doğu, Çin’e Batıya gidenlerin bir kısmı Hazar Gölü Kuzeyinden Avrupa’ya bir kısmı ise Hazar Gölü güneyinden Anadolu, Mısır, İran ve Irak’a gitmişlerdir. Atın evcilleştirilmiş olması, araba ve tekerleğin bilinmesi bu göçleri kolaylaştırmıştır.

2-YENİDÜNYA GÖÇLERİ 
Kilise baskısı ile oluşturulan Haçlı orduları her ne kadar amaçlarına ulaşamadılarsa da bu olumsuz durumdan pusulayı bularak yarar sağlamayı bildiler.

Yenidünya göçlerinin ortaya çıkmasında ; Siyasi ve dini baskılar Özgür yaşama isteği Macera arayışı Ekonomik nedenler Coğrafi bilgilerdeki artış gibi faktörler etkili olmuştur.

3-MÜBADELE GÖÇLERİ
Mübadele değiş-tokuş, takas ve değişim gibi anlamlar taşımaktadır. Dolayısıyla bu göçlerde ülkelerin karşılıklı göç vermeleri söz konusudur. Bir antlaşmanın esaslarına dayanarak yapılır. Bu göçler zorunlu göç kapsamındadır. Kurtuluş savaşı sonrası Türk-Yunan Mübadelesi, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türk-Rum Mübadelesi, 1947 yılında Hindistan ve Pakistan’ın ayrılması ile Hindu- Müslüman Mübadelesi bu göçlere örnektir.

4-MÜLTECİ GÖÇÜ 
Siyasi, dini etnik baskılar ile savaşlar sonucu başka ülkelere göç edenlere mülteci bu göçlere ise mülteci göçü adı verilir. Mülteci diğer anlamıyla sığınmacı olduğu için bu göçlere sığınma göçleri de denilebilir.Bu göçler zorunlu göç kapsamındadır. II. Dünya Savaşı sonrası Nazi zulmünden kaçan Yahudilerin Filistin’e sığınması, 1989 yılında Bulgar Hükümeti baskısından kaçan Bulgar Türkler ile 1997 Yugoslavya’nın soykırımından kaçan Boşnakların Türkiye’ye sığınması bu göçlere örnek verilebilir.

5-İŞÇİ GÖÇLERİ
İşsizliğin fazla olduğu gelişmemiş veyagelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkeleredoğru yapılan göçlerdir. Bu göçlerin oluşmasında itici faktörler etkilidir. II. Dünya Savaşı sonrası işçi gücünü büyükölçüde yitiren ve ekonomileri bozulan Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibiülkeler ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmekiçin 1952-1954 yılları arasında işçi göçü antlaşmaları imzaladılar. Bu ülkeler Türkiye, Yunanistan, Portekiz veİspanya gibi ülkelerden işçi göçü aldılar.

Ülkemiz ilk göçünü Almanya’ya daha sonra diğer Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Rusya veOrta Asya ülkelerine göndermiştir.

İşçi göçünün nedenleri; İşsizlik İstihdam sorunları Gelir dağılımındaki düzensizlikler Yatırım eksikliği Nüfus artış hızının yüksek olması düşük işçi ücretleridir.

İşçi göçünün olumlu sonuçları: Ülkelerin ve kültürlerinin başka ülkelercetanınmasını sağlar Ülkeyi yurt dışında temsil olanağı sağlar Ülkeye döviz girdisi sağlar Ülkedeki istihdam yükünü hafifletir.

İşçi göçünün olumsuz sonuçları: Nitelikli ve iş görür eleman kaybı Göç eden ailelerde kültür çatışması vekültürel yozlaşma Yabancı ülkelerde doğan çocukların milli kültür ve tarihinden uzak kalmaları.

BEYİN GÖÇÜ
İyi eğitilmiş ve belli bir alanda uzmanlaşmış,ülkedeki bilim ve tekniğin gelişmesine katkısağlayacak nitelikli (vasıflı) elemanların ülkelerini terk etmesidir. Bu göç yeni çıkmış bir olgu olmamasınarağmen günümüz koşullarda göç veren ülkelere büyük zararlar sağlamaktadır. Nedeni ülkeler arası gelişmişlik farkının günümüzde daha fazla olması ve budurumda göç veren ülkenin düşük olankalkınma hızını daha çok düşürmesidir.Sonuç olarak bu göçler ülkeler arasıgelişmişlik farkını daha çok arttırmaktadır.

En çok Beyin göçü veren ülkeler: 
Hindistan, Pakistan, Çin, Atlas ülkeleri (Fas-Cezayir-Tunus), Orta Asya TürkCumhuriyetler.

En çok Beyin göçü alan ülkeler:
ABD,Avusturalya,Güney Afrika Cumhuriyeti, Almanya, Fransa,

Hem Beyin göçü alan hem de veren ülke;Kanada'dır.

wep ortamından derlenmiştir.

Paylaş:

0 yorum:

Yorum Gönderme