ÖDEV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ÖDEV etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28 Aralık 2017 Perşembe

2017-2018 9. Sınıf Tarih Dersi Yeni Müfredatında Hangi Konular Var?


9. Sınıf Tarih Dersi Müfredatı Konuları; 2017-2018 9. Sınıf Tarih Müfredatında 5 Ünite var, 1. Ünitede Tarih ve Tarih Yazıcılığı, 2. Ünitede Kadim Dünyada İnsan, 3. Ünitede İlk ve Orta Çağlarda Avrasya, 4, Ünitede İslam Medeniyetinin Doğuşu, 5. Ünitede ise Türklerin İslamiyeti Kabulü 2017-2018 9. Sınıf Tarih Müfredatında hangi konular var, Ünite konuları, kazanım sayısı ve süreleri ne kadar?


9. SINIF TARİH ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

1. ÜNİTE: TARİHVE TARİH YAZICILIĞI

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamınıve diğer bilim dallarıyla ilişk isini açıklar.
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar.
9.1.3. Tarihin dönemlendirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları analizeder.
9.1.4. Tarihî olay (vaka ) ve olgu yu(vakıa )ayırt eder.Tarihî olayların biricikliğine karşılık tarihî olguların tekrar edebilir doğasına ilişkin örnekler verilir.
9.1.5. Tarihî bilginin tarihçiler tarafından nasıl meydana getirildiğini analiz eder.
9.1.6. Tarihî bir konu hakkındaki f arklı b akış açılarına dayalıyorumlarıkarşılaştırır.

2. ÜNİTE: KADİMDÜNYADA İNSAN

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlardayaşayan insan larınhayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
9.2.2. Milat tanönce kidönemde yeryüzündekibaşlıca yerleşim alanlarınıve medeniyet çevrelerini tanır.
9.2.3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
9.2.4. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinîve beşer îkaynakları kavrar.Sözlü ve yazılı hukuk kategorilerine ve bunların kaynaklarına (akıl, gelenek ve kutsal kitaplar) ilişkin tarihîörnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, HititHukuku, Tevrat) ele alınır.
9.2.5. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyicietkisini analiz eder.
9.2.6. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar.
9.2.7. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar.
9.2.8. İlk Çağ’ın sonlarındave Orta Çağ ’da konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarıile askeri organizasyonbiçimleri arasındaki bağlantıları analiz eder.
9.2.9. İlkÇağ’ın sonlarındave Orta Çağ’ da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalar ının gerekçelerini analiz eder.
9.2.10. Yazının icadı sonrasında gelişenyazılı kültürlerinve bilimsel çalışmaların; insanın ve medeniyetlerin tarihselliklerininsüreklilik kazanmasındaki rollerini kavrar.
9.-sinif-tarih-kazanim-sayisi-ve-sureleri.jpg

3. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDAAVRASYA

9.3.1. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlarilebaşlıca kültür çevrelerini tanır.Türk adının anlamıaçıklanarakİlk ve Orta ÇağlardaTürk topluluklarının Asya’da yaşadıkları ve hâkim oldukları alanlar haritaüzerinde gösterilir . Bu topluluklarla ilgili başlıca gelişmelertarih şeridi üzerinde gösterilir.
9.3.2. İlk ve Orta Çağlardaİç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
9.3.3. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyalaçılardan analiz eder.
9.3.4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyalar ın bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder.
9.3.5. Asya merkezliTürk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
9.3.6. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerinive önemini değerlendirir.Türk topluluklarının geliştirdiği ve dünya askerî tarihine mal olmuş teşkilat, teçhizat ve taktikler (süvarilik, onlu teşkilat, ok ve yay, üzengi, Turan taktiği) vurgulanır.


4. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

9.4.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
9.4.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’ndeMüslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyetkurma ya yönelik faaliyetlerinikavrar.
9.4.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
9.4.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndekiaskerî ve siyasi gelişmelerdeoynadıkları rollerikavrar.
9.4.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyetiçerçeve sindekiilmî faaliyetleri değerlendirir.

5. ÜNİTE: TÜRK LERİN İSLAMİYET ’İ KAB ULÜVE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ

9.5.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecineetki eden faktörleri açıklar.
9.5.2. Karahanlı ve Gazneliörneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulününTürk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.Dönemin yazılı eserleriKutadgu Bilig, Divânü Lûgati ’t -Türk ve Divân-ı Hikmet ’ekısaca değinilir.
9.5.3. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmeleri kavrar.
9.5.4. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebepve sonuçlarını analiz eder.
9. Sınıf Tarih müfredatı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

Paylaş:

Asit Yağmuru Nedir? - Asit Yağmurları Nasıl Oluşur? ( Asit Yağmurları Ödev Konusu )Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan yağışlardır. Özellikle endüstriyel faaliyetlerin ve enerji tüketiminin fazla olduğu yerlerde yakılan, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardan, azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta oluşan bu asitler ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5.6’dır. Bunun altında bir değere sahip olan yağış asit yağmuru olarak adlandırılır.

Asit yağmurları, özellikle sanayi devriminden sonra kükürt ve azot gazlarının atmosferde hızla birikmesiyle etkisini hissettirmeye başlamıştır. İlk olarak ise 1852 yılında sanayinin beşiği olan ingiltere’de Robert Angus Smith adındaki bilim adamı asit yağmurları ile hava kirliliği arasındaki ilişkiyi fark etmiş ve sanayinin bu yağışları tetiklediğini ortaya koymuştur. Bu yağışlar sadece oluştuğu bölgeyi etkilememektedir. Öyleki Çin, Doğu Avrupa, Rusya gibi bölgelerde fosil yakıtların aşırı şekilde kullanılması atmosfer hareketleri sonucunda bir çok ülkeyi etkilemektedir. Bu nedenle 1997 yılında 160 ülkenin katılımıyla Kyoto Protokolü imzalanmıştır ve bu protokola göre her ülke azot ve karbon salınımını 1990 yılındaki düzeylere düşürmek zorundadır. Ancak Çin Halk Cumhuriyeti bu protokola sıcak bakmamaktadır. Çünkü sanayi Çin ekonomisi açısından çok önemlidir. Çin’den yayılan azot ve kükürt gazları atmosfer hareketleri sonucunda Japonya’ya asit yağmurları olarak düşmektedir ve Japonya tarımı bu yağışlardan zarar görmektedir. Bundan dolayı Japonya her yıl ücretsiz olarak Çin’e fabrikalar için baca filtresi vermektedir.


Bu yağışlar, fabrika, motorlu araçlar, termik santraller gibi insan faaliyetleri sonucunda oluştuğu gibi yanardağ faaliyetleri gibi doğal olaylar sonucunda da meydana gelir.

Asit Yağmurlarının Etkileri
Asit yağmurları, tüm çevreye zarar vermektedir ancak bundan en çok etkilenen ormanlar ve tarım alanlarıdır. Bu yağışlar toprağın yapısındaki
magnezyum ve kalsiyum gibi bitki gelişiminde önemli olan elementleri yıkayarak derinlere taşınmasına sebep olur. Bunun sonucunda ağaçlar ve diğer bitkiler topraktan yeteri kadar faydalanamaz ve kurur.

Asit Yağmurlarının Etkileri Genel Olarak Şunlardır;
 • Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları, sudaki asit dengesini bozar ve balıkları etkiler. Balıkların bu durumdan etkilenmesi besin zinciri yoluyla bizleri de etkilemektedir.
 • Havada bulunan sülfat solunum yoluyla alınmakta ve bronşit, astım, kanser gibi çeşitli hastalıklara neden olmaktadır.
 • Topraktaki alüminyumun çözülmesine neden olur ve ağaç köklerinin besinlerden faydalanmasını engeller.
 • Mermer, kumtaşı veya kireçten yapılan ve içerisinde kalsiyum karbonat bulunduran tarihi eserlere zarar vermektedir.
Asit Yağmurlarının Etkisini En Aza İndirmek İçin Alınabilecek önlemler;

 • Enerji üretiminde kullanılan termik santrallerin yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. (Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi vs.)
 • Orman yangınları engellenmeli, yeşil alanlar yaygınlaştırılmadır.
 • Şehir içi ulaşımlarda özel araçların yerine toplu taşıma araçları kullanılmalıdır.
 • Havayı olduğundan fazla kirleten kaçak kömür kullanımının önüne geçilmelidir.
 • Endüstriyel tesislerinin bacalarına filtre takılmalıdır.
 • Araçların bakımı zamanında yapılmalıdır.

kaynakça; 
http://www.bilgiustam.com
Paylaş:

6 Aralık 2017 Çarşamba

Yön Bulma Yöntemleri Nelerdir? Yön Nasıl Bulunur? Kısaca Ödev


Bu sayfada, yön bulma yöntemleri nelerdir, yön nasıl bulunur gibi soruların cevapları yanında, bazı durumlarda çevremizi, aletleri ve doğayı kullanarak yön bulma nasıl yapılır gibi konulara da yer verdik.Nerede olduğumuzu anlatmak, bir yeri bulmak veya bulunduğu yeri tarif edebilmek için yönleri kullanırız. Yön, belli bir noktaya göre, bir yerin bulunduğu taraftır. Evimizin, okulumuzun, mahallemizin hangi tarafta olduğunu, bulunduğumuz noktaya göre yönünü söyleyerek tarif ederiz. Ayrıca, ilimizin, bölgemizin, yurdumuzun, komşularımızın bulundukları yerleri belirtirken de yönlerden yararlanırız.

Yön Bulma Yöntemleri Nelerdir? (Yön Nasıl Bulunur?)

 • 1 – Güneş Metodu
 • 2 – Pusula Metodu
 • 3 – Çubuk Metodu
 • 4 – Camilere Bakarak
 • 5 – Karınca Yuvalarına Bakarak
 • 6 – Mezar Taşlarına Bakarak
 • 7 – Taşlarda ve Ağaçlardaki Yosunlara Bakarak
 • 8 – Geceleri ise Kutup Yıldızı’na Bakarak 

Yönler ikiye ayrılır.

1 - Ana Yönler : Doğu, Batı, Kuzey, Güney
2 - Ara Yönler : Ana yönler arasında kalan yönlere, ara yönler denir. Bunlar;
Kuzeydoğu : Kuzey ile doğu arasında kalan yöndür.
Kuzeybatı : Kuzey ile batı arasında kalan yöndür.
Güneydoğu : Güney ile doğu arasında kalan yöndür.
Güneybatı : Güney ile batı arasında kalan yöndür.

Yön Bulma Yöntemleri Nelerdir?

1 - Pusula ile Yön Bulma
Yön bulabilmek için en doğru ve kolay olan araç pusuladır. Adeta bir cep saatini andırır. Ortada hareket eden bir ibresi bulunur. Bu ibre manyetik alanda hareket etmektedir. İbrenin renkli olan kısmı daima kuzeyi gösterir. Yüz kuzeye döndüğünde arka taraf güney, sağımız doğu ve solumuz batıyı gösterir. Pusulaların üzerinde bulunan harfler genellikle İngilizcedir. Buna göre; N=Kuzey (North), S=Güney (South), E=Doğu (East), W=Batı (West) dır. Değişik pusula tipleri vardır.

2 – Güneşten Faydalanarak Yön Bulma

Güneş, öğle vakti tam tepedeyken, yere diktiğimiz çubuğun gölgesini ölçeriz. Bulduğumuz en kısa gölge uzunluğu, kuzeyi, karşı tarafı da güneyi gösterir. Yüzümüzü kuzeye dönersek, sağ taraf doğuyu, sol taraf da batıyı gösterir.
Diğer bir yöntem de ise br sopa dikilir. Sopanın gölgesi işaretlenir. Bir süre (15-20 dakika) sonra yer değiştiren gölge ucu tekrar işaretlenir. Bu iki işareti birleştiren çizgiye dik doğru Güney - Kuzey eksenidir. Birinci işareti sola ve ikinci işareti sağınıza aldığınızda yüzünüz kuzeye bakmaktadır.
Sabah Güneş doğduğunda, Güneş'e doğru dönüp kollarımızı açalım. Önümüz doğu, arkamız batı, sağımız güney, solumuz da kuzey olur.

(Sağ kolumuzu Güneş'in doğduğu yöne uzatırsak sağ kolumuz doğu, sol kolumuz batı, önümüz kuzey, arkamız ise güney olur.)
( Sol kolumuzu Güneş'in doğduğu yöne uzatırsak sol kolumuz doğu, sağ kolumuz batı, önümüz güney, arkamız kuzey olur.)


3 – Kutup Yıldızı'ndan Faydalanarak Yön Bulma
Yıldızların gökyüzünde birbirlerine göre pozisyonu asla değişmez. Hareket ediyor gibi görünmelerinin tek sebebi dünyanın dönmesidir. Sadece tek bir yıldız hareket etmez: Kutup ya da kuzey yıldızı. Bu yıldız kuzey yarımkürede kuzeyi bulmak için kullanılabilir. Kutup Yıldızı, daima kuzey yönünü gösterir. Bu yıldızı önünüzde görüyorsanız bilmelisiniz ki kuzeye bakıyorsunuz. Bu yıldızı arkanıza aldığınızda ise güneye bakıyorsunuz demektir. Bunu ancak gece hava açıkken yapabiliriz. Kapalı havalarda Kutup Yıldızı ile yön tayini yapmak olanaksızdır.

4 – Karınca Yuvalarından Faydalanarak Yön Bulma
Karınca yuvalarına bakarak yaz mevsiminde yönümüzü bulabileceğimiz bir yöntemdir. Karınca yuvalarının ağzı güneyi gösterir.  Toprak yığını da kuzeyi gösterir.
5-Ağaç ve Taşlardaki Yosunlara Bakarak Yön Bulma:

 
Taşların ve ağaçların yosun tutmuş yüzeyleri daima kuzeyi gösterir.
    
6 – Camilere BakarakCamilerde Mihrab’ın karşısındaki giriş kapısı Kuzey’i gösterir. Minarelerde Şerefe’ye açılan kapılar ( üst kapı ) Güney’e bakar.

Hrıstiyanların ibadet yerleri olan Kiliselerde ise kilisenin çanı, kilisenin batısındadır.
Paylaş:

26 Eylül 2013 Perşembe

Hacivat ile Karagöz Oyunu Metinleri Konuşmaları


Hacivat ile Karagöz Oyunu Metinleri- Konuşmaları 
APTAL BEKÇİ


Name: karawl.jpg <br />Views: 1353 <br />Size: 49,4 KB (Kilobyte) <br />ID: 31883Tipler:


 • Karagöz

 • Hacıvat

 • 1.Zenne

 • 2.Zenne

 • Çelebi

 • Tuzsuz Deli Bekir

 • Beberuhiler

 • Eşek
Nâreke zırıltısı ve tef velvelesi ile göstermelik kalkar, Hacıvat Şarkı eşliğinde gelir.
(Şarkı, Şehnaz Sengin Semai)

(Şarkı bittikten sonra Hacıvat perde gazelini okur)
Off hay hak
Gönül verdik perdeye dost, başlayan bir gazeldir
Hüner değilse de dünyaya gelmek ne güzeldir

Ölümlüymüş dünya, neler gelmiş neler geçmiş
Hüner, geçmişi gününde görüp güldürmededir

Gülen pek az, ağlayan ne çok, Tanrıyı saymazsak
Hüner, oynayan kim, oynatan kim, bilmededir

Tanrı gölgesini eksik eylemesin duamız
Hüner, gölgede solmadan açmayı bilmededir.


Hacıvat: Ah efendim ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa, eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlıııı
Karagöz: (Evin penceresinden bakarak): Hoş geldin keçi suratlı
Hacıvat: Geliverse şu meydana, o söylese ben dinlesem, efendim haddim olmayarak bendeniz söylesem, bizi seyreden dostlar gülseler eğlenseler, iş ne imiş diyelim işimizi mevlam rast getiree (Hacıvat musiki gazeli okur)
Gelse o çeşm-i siyahım
Handeler peyda olur
Karagöz: (Pencereden bakarak) Hacıvat hayırdır yahu ezan mı okuyorsun
Hacıvat: Ah bana bir eğlence medetttttttttttttttt
Karagöz: Allah versin allah versin hadi başka kapıya
Hacıvat: Yar bana bir eğlenceeeeee
Karagöz: Hacıvat aşağıya gelirsem gösteririm sana eğlenceyi
Hacıvat: Yar bana bir eğlenceeeee
(Karagöz evden atlar, Hacıvat ile kavga ederler, Hacıvat kaçar Karagöz yerde yatar: Ahhhh amannnn, Hacıvatı kaçırdım ama galiba ben de altıma kaçırdım, sen bir daha gel bak ben sana neler yapıcam Hacıvat (Hacıvat gelir)
Hacıvat: Aman Karagözüm akşamı şeriflerin hayır olsun
Karagöz: Senin de sülaleni sansarlar boğsun (vurur)
Hacıvat: Aman Karagözüm ben sana iltifat ediyorum sen ise bana vuruyorsun yazıklar olsun sana yazık
Karagöz: Hoş geldin kazık olğlu kazık (vurur)
Hacıvat: Aman karagözüm ağzından çıkanı hiç kulağın duymuyor
Karagöz: A musibet adam, her akşam gelirsin kapımın önünde hay bana pancar hay bana pancar diyerek bağırırsın, hiç halimi sormazsın, başımdan geçenleri bilmezsin
Hacıvat: Hayrola Karagözüm ne oldu
Karagöz: Sorma Hacıvat sorma, bizim karıyla kavga ettik
Hacıvat: Yaa, sebep ne peki
Karagöz:İşte efendim komşu karının kocası ona elbiseler alırmış da çiçekler gibi gezdirirmiş de ben ona senede bir kat elbiseyi bile çok görürmüşüm de, derken iş büyüdü karı beni kapı dışarı attı
Hacıvat: Aman Karagözüm hemen kaç
Karagöz: Ben de öyle yaptım zaten Hacı cav cav
Hacıvat: Eee, sonra
Karagöz: Evden çıkınca kahveye uğradım, bir kahve içtim, birden üzerime bir ağırlık çöktü, hamama gideyim de bir yıkanayım dedim
Hacıvat: Evet karagözüm güzel düşünmüşsün, insan hamama gidince rahatlar
Karagöz: Hamama gittim, soyunup içeri girdim bir kurnanın başına oturdum, bir de baktım iki tellağın kolları arasında ipekli peştemallara sarılı birini getirdiler, göbek taşının üstüne bir havlu serdiler, o getirdikleri adamı yatırıp gittiler
Hacıvat: Evet Karagözüm her halde terlesin diye yatırmışlardır
Karagöz: Öyleymiş, adam biraz yattı, sonra ne oldu bilmem adam göbek taşından yuvarlanıp yere düştü
Hacıvat: Her halde adamcağız sıcaktan fenalık geçirmiştir
Karagöz: Hemen yanına gidip adama baktım, bir de ne göreyim Hacıvat adam tıpkı bana benzemiyor mu
Hacıvat: Olabilir Karagözüm insanlar çift yaratılmıştır derler
Karagöz: Birden aklıma bir şeytanlık geldi, usulca adamın belinden ipekli peştemalları çıkartıp kendi belime bağladım, benim peştemalları da onun beline bağladım, adamı ayağından çekip bir kurnanın başına bıraktım, geldim göbek taşının üstündeki havluya yattım
Hacıvat: Aman Karagöz hamamcılar seni tanırlar
Karagöz: Yahu tıpkı o adama benziyorum dedim ya
Hacıvat: Sonra?
Karagöz: Derken tellağın biri geldi, kese istemisiniz efendim dedi, ben de hiç istifimi bozmadım başımı salladım, tellak aldı beni bir kurnanın başına götürdü, beni bir yıkadı bir yıkadı ki Hacıvat, ben ben olalı böyle temizlenmemiştim hiç, sonra beni tertemiz ipekli havlulara sarıp o adamın soyunduğu odaya götürdü, bir güzel de kuruladı, efendim sıhhatler olsun çay kahve nargile ister misiniz diye sordu, bir nargile bir de kahve söyleyip afiyetle içtim
Hacıvat: Peki Karagözüm seni hiç kimse tanımadı mı
Karagöz: Tanımadılar, getirin benim çamaşırlarımı dedim, bir bohça getirdiler bohçayı açtım, içinden ipekli çamaşırlar çıktı güzelce giyindim, ceplerini karıştırdım bir de ne göreyim Hacıvat
Hacıvat: Aman Karagöz çabuk söyle ne gördün
Karagöz:Cepler para dolu Hacıvat, paraaaaa, beni keseleyene, kurulayana, bohçayı getirene, ayakkabıları getirene, hepsine bol bol bahşiş bıraktım, hepsi yerden temennalar eşliğinde “efendim Allah ömürler versin” diyerek beni uğurladılar, bir de baktım ki hamamın kapısının önünde son model bir fayton bekliyor, arabacı kapıyı açıp buyrun efendim dedi beni arabaya bindirdi. Kaynak
Hacıvat: Aman Karagöz o araba da nerden çıktı
Karagöz: O beyin arabasıymış
Hacıvat: Arabacı da seni tanımadı mı
Karagöz: Dedim ya tıpkı o adama benziyorum diye
Hacıvat: Eee sonra
Karagoz: Derken Hacıvat araba güzelll bir konağın önünde durdu
Hacıvat: Kimin konağıymış Karagöz
Karagöz: O beyin konağıymış, kapılar açıldı iki uşak geldi kollarıma girdi “efendim sıhhat afiyet olsun” diyerekten bei içeri aldılar
Hacıvat: Uşaklar da seni tanımadı mı
Karagöz: Tanımadılar Hacıvat, neyse merdiven başında iki güzel kız beni uşakların elinden aldılar yukarı çıkardılar “efendim sıhhat ve afiyetler olsun inşallah” diyerek beni yukarı çıkardılar. Merdivenin başında ipekten gecelikler giymiş dünyalar güzeli bir hanım “kızlar efendimi incitmeyin yavaş çıkarın” diye kızlara çıkıştı beni kızların kolundan alarak bir odaya soktu, oda yatak odasıymış
Hacıvat: Hanım da seni tanımadı öyle mi
Karagöz: Yahu Hacıvat dedim ya sana tıpkı o adama benziyorum diye
Hacıvat: Sesinden de tanımadılar mı
Karagöz: Ben hamam yorgunuyum diye hiç sesimi çıkarmıyorum
Hacıvat: Yaaa! Sonra?
Karagöz: Hanım bana gecelikler giydirdi, “istirahat ediniz, çok yorulmuşsunuzdur” diyerek kuştüyünden yapılmış yatağa yatırdı, bir yelpaze aldı geldi başucuma oturdu yavaş yavaş yellemeye başladı, ben gözüm yarı açık yarı kapalı uyur gibi yapıyorum
Hacıvat: (ağzını şapırdatarak) Aman Karagözüm sonra?
Karagöz: Sulanma, ağzını sil tepelerim haaa
Hacıvat: Anlat Karagözüm anlat sonra ne oldu?
Karagöz: Anlatmayacağım işte
Hacıvat: (yalvarırcasına) Kuzum Karagözüm ne olur anlat sonra ne oldu?
Karagöz: Bey hamamdan geldikten sonra biraz istirahat edip kahvaltı edermiş, sofrayı hazırlamışlar hanım gelmiş beni uyandırıyor “efendim kalkar mısınız sofra hazırlandı “ diyor, ben yine gözlerim yarı açık yarı kapalı uyuyorum, hanım baktı ki ben uyanmıyorum, herhalde efendinin içine baygınlık gelmiştir diyerek bir şişe lavanta getirdi yavaş yavaş yüzüme serpmeye başladı, ben yine uyanmayınca bolca dökmeye başladı, lavanta ılık ılık yüzümden aşağı doğru akmaya başladı
Hacıvat: Aman pek de kibar bir hanımmış, sen hamamdan çıktın ya soğuk lavanta seni hasta eder diye ısıtmıştır besbelli
Karagöz: Yok yahu Hacı cav cav, meğerse bir köpek gelmiş suratıma işemiyor mu
Hacıvat: Aman Karagöz köpek de nerden çıktı şimdi
Karagöz: Ben kahveye gidip kahve içince uyuyup kalmışım, rüya görmüşüm, o sıra da kahvecinin köpeği gelmiş suratıma işiyor ben de rüyamda gördüğüm hanım bana lavanta döküyor sanmışım
Hacıvat: Aman Karagöz deminden beri anlattığın rüya mıydı?
Karagöz: Seni gidi muşmula suratlı adam seni, böyle şeyler gerçek olur mu hiç (vurur, Hacıvat gider) sen gidersin beni buraya mıhlamazlar pamuk ipliğiyle hiç bağlamazlar ben de çeker giderim, tavan arasında farelerle tavla atarım (gider)

(Muhavere burada biter, fasıl başlar)
Şarkı eşliğinde Zenneler gelir
(Şarkı Hicaz Curcuna)


(Zenneleri Hacıvat karşılar)Hacıvat: Vay efendim hoş geldiniz safalar getirdiniz, böyle şarkılar söyleyerek ne tarafa gidiyorsunuz
1.Zenne: Allah ömürler versin Hacıvat Çelebi, şöyle biraz gezmeye çıktık
Hacıvat: Anladım hanım kızım, evde otura otura canınız sıkıldı herhalde
1.Zenne: Ahh evimizi hiç sormayın Hacıvat çelebi, evin damı akıyor ama ev sahibi hiç aldırmıyor, bir dolaşalım bakalım bir ev bulabilirsek hemen taşınacağız
Hacıvat: Aman hanım kızım iyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş, benim elimin altında güzel bir ev var eğer beğenirseniz hemen size vereyim o evi, yeter ki evi beğenin sizden iyi kiracı mı bulacağım
1.Zenne: Evi görebilir miyiz Hacıvat çelebi
Hacıvat: Hay hay evladım, buyurun (eve girerler içerde konuşurlar) işte hanım kızım burası mutfak, burası yatak odası
1.Zenne: Çok güzel Hacıvat Çelebi
Hacıvat: Yukarıda da iki oda var, çok kullanışlıdır, bakınız arkada bahçesi de var
2.Zenne: Tavuk kümesi de var mı efendim
Hacıvat: Elbette var hanım kızım
1.Zenne: Pek güzelmiş efendim (perdeye gelirler) Kirası ne kadar Hacıvat Çelebi
Hacıvat: Evladım siz yabancı değilsiniz sizin için elli milyon olur
2.Zenne: Peki efendim biz bu evi tuttuk, buyurun bir aylık da peşin veriyoruz
Hacıvat: Sağolunuz evladım güle güle oturunuz (gider)
2.Zenne: Biz de gidip evi temizleyelim bari (giderler)
Şarkı eşliğinde Tuzsuz Deli Bekir gelir.

(Şarkı Hicaz Düyek)


Tuzsuz: (Nâra atar) Eyy gidii felekkkk, eyyy gidii felekkk beeeeeeee
Karagöz: (pencereden bakarak) Hey gidi dümbelekk bee, bu da kim yahuu
Tuzsuz: Bana bak öyle tepeden konuşma erkeksen aşağı gel de boyunu görelimmm
Karagöz: (gelir) Ne var be ne bağırırsın ayağına basılmış ayılar gibi?
Tuzsuz: Eyytt beeee, bana bak breee sen beni tanır mısın, bana adıyla sanıyla Tuzsuz Deli Bekir derler
Karagöz: Senin tatsız tuzsuz olduğun belli zaten
Tuzsuz: Bana bak var mısın benimle bir güreşe bakalım haaa
Karagöz: Seninle değil, senden daha kabadayı pehlivan varsa o gelsin onunla güreşirim ben
Tuzsuz: Bana bak yere bir mendil ser bakalım
Karagöz: Ne olacak mendil
Tuzsuz: ben şimdi bir vuruşta senin kelleni kesicem, kellen yere düşüp toz olmasın diye, eğğ bakalım başınıııııı yere
Karagöz: Sen beni biraz bekle bakalım burda(Karagöz eve gidip bir sopa alır, sopayı arkasına saklayıp perdeye gelir) Bana bak Tuzsuz, başımı nasıl eğecektim bennn?
Tuzsuz: (Başını aşağı eğerek) İşte böyle
Karagöz: (sopayı Tuzsuz’un kafasına indirir) Al sanaaa
Tuzsuz: Aman bree kelleyi kırdınn
Karagöz: Kırarım ben, sana Tuzsuz Deli Bekir derlerse bana da Karagöz pehlivan derler
Tuzsuz: helel sana bee, ben kendimi kabadayı sanırdım meğer sen benden daha kabadayı imişsin
Karagöz: Elbetteee öyleyim
Tuzsuz: Sen hakikaten kabadayı bir adama benziyorsun, bana bak ben seni bu mahalleye bekçi yapıyorum tamam mı,
Karagöz: Olur Tuzsuz efendi olurr,
Tuzsuz: Yalnız şu karşıdaki eve yeni taşınan zennelere dikkat et, yabancılar girmesin haydi eyvallah (gider)
Karagöz: (eve gider başına bir külah takıp perdeye gelir) haydi bekçi vereliimmmm, peynirli, kıymalı, sade bekçiiiiiiii
Zenne: (içerden) Aaa gündüz vakti de bekçi dolaştığını bu mahallede gördüm ayoll
Şarkı söyleyerek Çelebi gelir.

(Şarkı Nihavend İstanbul Türküsü)
Üsküdara gider iken aldı da bir yağmur


Zenne: (perdeye gelerek) Vay beyim böyle şarkılar söyleyerek nereden gelirsiniz, nerelere gidersiniz
Çelebi: Nereye olacak, sizi aramaktan ayaklarıma kara sular indi, evden ayrılmışsınız
Zenne: Evet efendim çıktım, buraya taşındım, yeni evimiz çok güzel
Çelebi: Müsaade ederseniz görmek isterim efendim
Karagöz: (pencereden) Ooo burada pazarlık başlamış
Zenne: Tabii efendim ama buralarda bir bekçi dolaşıyor siz yarım saat sonra gelin olmaz mı bekçi anlamasın, hem aramızda bir parola belirleyelim, siz parolayı söyleyince ben kapıyı açarım içeri girersiniz
Çelebi: Çok iyi olur
Karagöz: Hem de parolalı haa
Zenne: Siz kapıyı çalınca ben size parola derim siz de lofça çivisi dersiniz, kapıyı açarım
Karagöz: Parola çiviymiş anladım
Çelebi: Allahaısmarladık efendim (gider)
Zenne: Güle güle efendim uğurlar olsun
Karagöz: (gelip zennelerin kapısını çalarak) Açın ben geldim
Zenne: (içerden) Parola?
Karagöz: Çivi
Zenne: Ne çivisi
Karagöz: (Kendi kendine) Çivinin adını anlamadım ki yahu.. Şeyyyy hanım çivi işte yahuu
Zenne: Çivi anladık ama ne çivisi
Karagöz: Temel çivisi
Zenne: Değil .
Karagöz: Döşeme çivisi
Zenne: Değil
Karagöz: Nal çivisi
Zenne: Değil
Karagöz: Ayakkabı çivisi
Zenne: O da değil
Karagöz: Canım işte çivilerin birisi
Zenne: Tamam ama adı ne
Karagöz: Ölünün körü çivisi (gider, yavaşça çelebi gelir)
Çelebi: (kendi kendine) Buralarda kimseler yok galiba (kapıyı çalar)
Zenne: (içerden) Kim o
Çelebi: Çivi
Karagöz: (pencereden bakarak) Oo çivici başı gelmişş
Zenne: (içerden) Ne çivisi
Çelebi: Lofça çivisi
Zenne: Buyrun efendim buyrunnn (kapıyı açar)
Karagöz: (pencereden) Tühh lofça çivisi imişş (perdeye iner, zennelerin kapısını vurur)
Zenne: (içerden) Kim oo
Karagöz: Çivi
Zenne: Ne çivisi
Karagöz: Lofça çivisi
Zenne: Buyrun içeri
Karagöz: (içeri girer) Ooo maşallhh sofra da kurulmuş
Çelebi: (içerden)Hoş geldin bekçi baba
Karagöz: (içerden)Hoş bulduk çivicibaşı
Zenne: (içerden)Ne içersiniz bekçi baba rakı şarap likör vermut?
Karagöz: (içerden)Rakı var mı rakı
Zenne: (içerden)Var efendim buyrun
Karagöz: (içerden)Ohhh yarasınnn
Zenne: (içerden) Mezelerden de buyrun efendim
Çelebi: (içerden)Yavaş iç bekçi baba sarhoş olursun
Karagöz: (içerden)Sen karışma, ohh yarasınn (içer sarhoş olur, bu sırada Tuzsuz Deli Bekir perdeye gelir)
Tuzsuz: (Nâra atarak) Eyy gidi felekk beee, nerde o bekçi olacak adam beeee
Zenne: (içerden) Aman kaçın Tuzsuz geldi
Çelebi: (içerden)Nereye kaçalım
Zenne: (içerden) Arka kapıdan kaçın
Karagöz: (içerden) Ya ben nereye kaçayım
Zenne: (içerden)Sen de bahçeye saklan
Karagöz: (içerden) Olur ben de bahçedeki kümese gireyim (kümese girer içerden tavuk horoz sesleri gelir) ötme kerata keser dolmanı yaparım haa
Tuzsuz: (içerden) Ooo rakı sofrası da hazırmış
Zenne: (içerden)Sizin için hazırladım efendim
Tuzsuz: Mezeler fiyakalı ama piliç kızartması yok
Zenne: (içerden) Şimdi kümesten bir tane alıp keserim efendim
Tuzsuz: (içerden) Olmaz ben gider keser getiririm bir tane
Karagöz: (içerden) Eyvah Tuzsuz kümese geliyor galiba (Tuzsuz kümese girer karagözü görür)
Tuzsuz: (içerden)Vay bekçi baba senin burda işin ne
Karagöz: (içerden)Tavuklara hırsız dadanmış da onu bekliyordum
Tuzsuz: (içerden) Aferin bekçi baba sen git artık ben hakkından gelirim o hırsızın
Karagöz: (perdeye gelir) Ohh yarabbi şükür kurtuldum Tuzsuzun elinden
Zenne: (içerden)Tuzsuz gel efendim ben şimdi pilici kızartır getiririm
Tuzsuz: (içerden) Hele bir tane daha doldur bakayım şu rakıdan
Zenne: (içerden) Buyrun efendim
Karagöz: Bu iş böyle olmaz bu Tuzsuzu kapı dışarı etmeli (gider beberuhileri toplar kendi de bir eşeğin üzerine biner gelir) bana bakın beberuhiler bu eve tatsız tuzsuz bir adam girdi bunu yakalayıp kapı dışarı atıcaz tamam mı
Beberuhiler: (hep bir ağızdan) Sen merak etme Karagöz biz arkandayız
Karagöz: Ama bana bakın adam hem sarhoş hem de bıçaklı
Beberuhiler: Sen merak etme Karagöz biz sarhoştan da bıçaktan da korkmayız
Karagöz: Hadi bakalım göreyim sizi, ben şimdi Tuzsuzu dışarı çağıracağım
Beberuhiler: Çağır gelsin biz ona yapacağımızı biliriz
Karagöz: (eve doğru bağırarak) Hey bana bak Tatsız tuzsuz herif senin bu evde işin ne çık bakayım dışarı (beberuhilere dönerek) bana bakın hazır mısınız herif geliyor
Beberuhiler: Hazırız gelsin
Karagöz: Bana bak Tuzsuz erkeksen dışarı çık
Tuzsuz: (dışarı çıkar) Eyyytt bee kim o eşeğin üstünde bağıran
Karagöz: Mahalle bekçisi (bu sırada beberuhiler kaçar)
Tuzsuz: Ne istiyorsun bee
Karagöz: Biz mahalleliler seni bu evden çıkarmaya geldik (arkasına bakar ki beberuhiler gitmiştir) Ee şey yani Tuzsuz sana bir eşek getirdim belki binersin diye
Tuzsuz: Hani beni evden atacaktınız bee
Karagöz: Yok yahu şaka yaptım ben sana
Tuzsuz: Ben eşek meşek istemem defol
Karagöz: Gel bakalım eşek efendi biz gidelim
Tuzsuz: (evdeki zenneler hitaben) Bana bak güzelim ben şimdi meyhaneye gidiyorum yarın akşam yine gelirim hadi eyvallah (gider , hacıvat ve karagöz perdeye gelirler)
Hacıvat: Aman karagözüm nedir bu işler
Karagöz: kafanı kırsın geyiklerle keşişler
Hacıvat: Yıktın perdeyi eyledin viran varayım sahibine haber veryim hemann
Karagöz: Burada oyunumuz erdi sona her ne kadar sürç-i lisan ettikse affola kalın sağlıcakla.

(Işık söner oyun biter)


Name: toplama-islemleri-1.jpg <br />Views: 2186 <br />Size: 21,1 KB (Kilobyte) <br />ID: 26157


delinetciler

Paylaş: